DOELSTELLING

United  Fund  for Belgium ( vzw) is een Belgische organisatie zonder winstoogmerk. Haar missie is hulp bieden aan mensen in nood door het financieren van projecten van charitatieve verenigingen in België. UFB concentreert zich uitsluitend op sociale projecten ( b.v. geen culturele evenementen) en financieert  alleen projecten dus geen wederkerende kosten zoals lonen en dergelijke. Dit met de bedoeling maximaal  complementair te zijn met toelagen uit de publieke sector.

UFB  steunt vooral charitatieve verenigingen die  zich richten tot kinderwelzijn, armoedebestrijding, het steunen van personen met een handicap, sociale integratie en opleiding.

Om deze projecten te financieren zamelt UFB fondsen in van Belgische en buitenlandse bedrijven, in België gevestigd, en van individuele schenkers.

Er wordt getracht  op jaarbasis een honderdtal projecten te steunen met een gemiddelde toelage van 10 000 € per project. De nadruk ligt vooral op kleine tot middelgrote projecten  die voor de gesteunde vereniging een verschil betekenen en rechtstreeks de gasten ten goede komen.

UFB onderscheidt zich van anderen charitatieve organisaties doordat:

-[n  Het volledige ( 100 %)  ingezamelde bedrag van de schenkingen aan de geselecteerde charitatieve verenigingen wordt ter beschikking gesteld. Dit is mogelijk omdat de werkingskosten van UFB gedekt worden door speciale  donaties en door de opbrengsten van een dotatiefonds ( het Martin Kallen Fonds) dat  voor dit doel speciaal werd opgericht.  Het feit dat  100% van de ingezamelde giften  wordt uitgedeeld is uniek in België.

-[n  De steun wordt verleend aan projecten gelijkmatig verdeeld  wordt over de verschillend e regio’s en  provincies van het land.

-[n  De UFB  vertegenwoordigers elke instelling bezoeken alvorens een project wordt gesteund er aldus op toeziend dat een project waardevol en levensvatbaar is. De leden van het toewijzingscomité die de projecten selecteren zijn allen vrijwilligers die zelf sedert  geruime tijd actief zijn in hun stad of gemeente en het charitatieve weefsel in hun omgeving goed kennen.

UFB  geeft eveneens advies aan bedrijven om projecten te kiezen waarmee ze zich kunnen associeren door deze b.v. via UFB te financieren en /of door hun werknemers actief bij het gekozen project te betrekken.

 

EFC