DOELSTELLING

United  Fund  for Belgium ( vzw) is een Belgische organisatie zonder winstoogmerk. Haar missie is hulp bieden aan mensen in nood door het financieren van projecten van caritatieve verenigingen in België. UFB concentreert zich dus uitsluitend op sociale projecten en steunt bvb geen culturele evenementen. UFB financieert  alleen de projecten zelf  en niet de wederkerende kosten zoals lonen en dergelijke en dit met de bedoeling maximaal complementair te zijn met toelagen uit de publieke sector.

UFB  steunt vooral caritatieve verenigingen die  zich richten tot kinderwelzijn, armoedebestrijding, het steunen van personen met een handicap, sociale integratie.

Om deze projecten te financieren zamelt UFB fondsen in van Belgische en in België gevestigde buitenlandse bedrijven en van individuele schenkers.

Er wordt getracht  een honderdtal projecten op jaarbasis te steunen met een gemiddelde toelage van 10 000 € per project. De nadruk ligt vooral op kleine tot middelgrote projecten  die voor de gesteunde vereniging een wezenlijk verschil betekenen en rechtstreeks de doelgroep ten goede komen.

UFB onderscheidt zich van anderen caritatieve organisaties doordat:

  • Het volledige ( 100 %)  ingezamelde bedrag van de schenkingen aan de geselecteerde caritatieve verenigingen ter beschikking wordt gesteld. Dit is mogelijk omdat de werkingskosten van UFB gedekt worden door schenkingen en door de opbrengsten van een dotatiefonds ( het Martin Kallen Fonds) dat  voor dit doel speciaal werd opgericht.  Het feit dat  100% van de ingezamelde giften  wordt uitgedeeld is uniek in België !
  • De steun wordt verleend aan projecten die gelijkmatig verdeeld  zijn over de verschillend e regio’s en provincies van het land.
  • UFB  vertegenwoordigers bezoeken elke instelling alvorens een project wordt gesteund. Zij gaan ook telkens eerst na of een project echt waardevol en levensvatbaar is. De leden van het toewijzingscomité die de projecten selecteren zijn allen vrijwilligers die zelf sedert  geruime tijd actief zijn in hun stad of gemeente en het caritatief netwerk in hun omgeving goed kennen.

UFB  geeft eveneens advies aan bedrijven om projecten te selecteren waarmee ze zich kunnen associeren door deze b.v. via UFB te financieren en /of door hun werknemers actief bij het gekozen project te betrekken.

EFC